Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1. 1

In deze Algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer’:

O’Prinsen & Partners veranderexperts.

Opdrachtgever’:

De wederpartij van Opdrachtnemer.

Diensten’:

Onder meer het leveren van advies, consult en coaching, verzorgen van lezingen, trainingen, workshops, en het afnemen van interviews.

Producten

Verkoop en levering van goederen, onder andere boeken en het ter beschikking stellen van ruimtes en materiaal.

Partijen‘ Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

Artikel 2 – ALGEMEEN

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer of diens vertegenwoordiger(s) en haar cliënten en hebben betrekking op het verrichten van Diensten en verkoop en levering van Producten.

2.2

Bedingen, ook die zijn opgenomen in de algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever, die afwijken van bovengenoemde voorwaarden, binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en/of aanvaard. Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.3

Afwijking van deze Algemene voorwaarden in een overeenkomst, laat de geldigheid van de overige Algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING EN WIJZIGEN OVEREENKOMST

3.1

Voordat opdrachtnemer een opdracht aanneemt, stuurt zij opdrachtgever een offerte waarin de doelstelling, werkwijze en kosten van de opdracht beschreven staan. Offertes zijn geldig tot twee weken na dagtekening.

3.2

Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of digitaal heeft aanvaard.

3.3

De Opdrachtgever verklaart door het aangaan van de overeenkomst met Opdrachtnemer, volledig bekend te zijn met de Diensten en Producten van Opdrachtnemer.

3.4

De overeenkomst wordt gevormd door deze voorwaarden samen met de overige gemaakte schriftelijke afspraken per brief of e-mail.

3.5

Wijziging van de overeenkomst zal tijdig en in overleg met partijen onderling worden besproken.

Artikel 4 – PRIJZEN

4.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief 21% BTW, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en overige heffingen, voor zover van toepassing.

4.2

Het honorarium zoals vermeld in de offerte is, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en reis- en verblijfkosten en inclusief administratiekosten. Voor zover opdracht gebonden kosten niet zijn inbegrepen, zullen ze in overleg met de opdrachtgever afzonderlijk berekend worden.

Artikel 5 – GEGEVENS EN GEHEIMHOUDING

5.1

De Opdrachtgever zal alle gegevens aan leveren aan Opdrachtnemer die nodig zijn om de Diensten en/of Producten optimaal voor te bereiden.

5.2

De Opdrachtgever en Opdrachtnemer  verplichten zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken die hen in het kader van de Diensten en/of Producten bekend worden. Het eventueel ter kennis gekomen materiaal wordt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 6 – BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN PRODUCTEN

6.1

Opdrachtnemer kan voor het uitvoeren van de opdracht mogelijk gebruik maken van andere partners.

6.2

Opdrachtnemer neemt een opdracht alleen aan als zij de verantwoordelijkheid kan dragen voor een gedegen en deskundige uitvoering.

6.3

Opdrachtnemer zet naar beste inzicht en vermogen haar kennis, ervaring en werkcapaciteit in om het beoogde resultaat te behalen, eveneens zonder dit resultaat te garanderen.

Artikel 7 – BETALING

7.1

Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aangegeven wijze.

7.2

Bij overtreding van de betalingstermijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Wanneer betaling achterwege blijft, kan Opdrachtnemer de opdracht opschorten.

7.3

Als Opdrachtgever in gebreke is en niet tijdig betaalt, dan is deze na vijf dagen, naast de wettelijke handelsrente, eenboete verschuldigd van € 25,- plus BTW. Dit bedrag wordt verhoogd naar

€ 50,- plus BTW als de rekening niet binnen twee weken is betaald en naar

€ 100,- plus BTW als de rekening niet binnen een maand is betaald. Tevens is de Opdrachtgever dan alle kosten van incasso en andere gerechtelijke maatregelen die Opdrachtnemer moet maken verschuldigd. Deze kosten worden begroot op 15% van het openstaande bedrag (dus factuur plus boete).

7.4

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

7.5

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

7.6

Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten, ook niet wanneer derden beslag (dreigen te) leggen of wanneer er bezwaren zijn tegen de hoogte van de factuur.

7.7

Zonder schriftelijke toestemming is Opdrachtgever niet gerechtigd tot verrekening van het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigde.

7.8

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, het van toepassing worden verklaard van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de opdrachtgever of in geval van beslag op goederen van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1

Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met betrekking tot een Dienst of Product geheel of gedeeltelijk annuleert vóór c.q. op de eerste datum van uitvoering, heeft Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen, recht op de volgende vergoeding:

  • binnen 4 weken voor of op de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 80 % van het overeengekomen honorarium;
  • tot 4 weken voor de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 60% van het overeengekomen honorarium.

8.2

Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen als een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de opdrachtbevestiging. Een dergelijke beëindiging dient gemotiveerd aan de wederpartij bekend gemaakt te worden.

8.3

Als Opdrachtgever na aanvang van de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst tot tussentijdse beëindiging van (een deel van) de opdracht is overgegaan heeft Opdrachtnemer vanwege het bezettingsverlies recht op compensatie:

  • binnen 1 week voor de datum van uitvoering van de (deel)opdracht: 80% van het overeengekomen honorarium voor die (deel)opdracht;
  • binnen 4 werkdagen voor of op de datum van uitvoering van de (deel) opdracht: 100% van het overeengekomen honorarium voor die (deel)opdracht.

8.4

Annulering geschiedt per aangetekend schrijven. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering.

8.5

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat deOpdrachtgever ontslagen wordt van zijn verplichting om de rekening te betalen, indien de Opdrachtgever:

  • handelt in strijd met de goede naam of met belangen van Opdrachtnemer;
  • informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;
  • zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  • surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
  • het bedrijf verkoopt of liquideert.

8.6

In het geval Opdrachtnemer in gebreke is en daardoor de Diensten en/of de Producten door haar schuld niet kunnen doorgaan, zal in overleg met de Opdrachtgever beoordeeld worden of de Diensten op een ander moment verzorgd kunnen worden. Als dit absoluut onmogelijk is, dan kan de Opdrachtgever deze overeenkomst opzeggen en vervallen de kosten voor de Diensten. In onderhavig geval zal Opdrachtnemer haar factu(u)r(en) crediteren en is Opdrachtnemer verplicht om de reeds ontvangen betalingen binnen 14 dagen terug te storten op een bankrekening van de Opdrachtgever.

8.7

In het geval de Diensten of de Producten niet doorgaan door force majeur van de zijde van Opdrachtnemer, dan worden de reeds gemaakte kosten van de voorbespreking en eventuele reiskosten niet gecrediteerd. In onderhavig geval worden ook de kosten van de voorbereiding niet gecrediteerd.

8.8

Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doen de Partijen hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de ander.

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of beschadigingen aan geld en/of goederen van Opdrachtgever of derden.

9.2

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden.

9.3

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die begaan zijn door onjuiste of onvolledige informatie die is verstrekt door Opdrachtgever.

9.4

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

9.5

De eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot ten hoogste het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag en wordt daarnaast beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 10 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1

Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor.

Ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.

10.2

Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verveelvoudiging en/of openbaarmaking en herhaling van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld en ongeacht of deze samen met Opdrachtgever zijn opgesteld.

10.3

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

10.4

De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is een onmiddellijk opeisbare boete van

€ 5.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd en is daarnaast ter zake van forfaitaire schadevergoeding aan Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van het bedrag van de bij de offerte door Opdrachtnemer gedane prijsopgave.

Artikel 11 – GESCHILLEN EN OVERIGE BEPALINGEN

11.1

Op alle door Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2

Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant.

11.3

Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.